Common name: Deciduous azalea

Botanical name: Rhododendron mollis